Harga aslinya adalah: Rp 100.000.Harga saat ini adalah: Rp 90.000.

Pesan Lewat WhatsApp
Judul Ensiklopedia Wanita Al-Qur’an
Kisah Nyata Perempuan-Perempuan yang Diungkap Kitabullah
Penulis Imad al-Hilali
ISBN 978-623-6219-74-4
Dimensi 15 × 23 cm
Isi 470 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Maret 2024

Sinopsis

Bagaimana kisah hidup Siti Hawa, Hajar (ibunda Ismail), Sarah (ibunda Ishaq), Zulaikha (istri penguasa Mesir), ibunda Musa dan saudarinya, Asiah binti Muzahim (istri Fir‘aun), Shafurah binti Syu‘aib (istri Musa), Bilqis (Ratu Saba yang bijak), Maryam (putri ‘Imran sekaligus ibunda ‘Isa), dan wanita lainnya yang terbentang hingga zaman Rasulullah saw.?

Itulah wanita-wanita yang dikenang sepanjang masa. Kisah mereka diabadikan Al-Qur’an. Tak terkecuali situasi, rintangan, krisis, zaman, dan kaum yang mereka hadapi. Sebagian harus merasakan berbagai ancaman dan penindasan, namun mereka menjalani semuanya dengan langkah yang kukuh, hati yang tenang, dan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan segala ketetapan-Nya.

Ada juga nama lain dari kalangan jahat dan zalim, seperti istri Nabi Nuh a.s., istri Nabi Luth a.s., Ummu Lahab, dan masih banyak lagi. Mereka tak lain adalah penempuh jalan keburukan dan pelaku kesesatan. Kita diajak bercermin pada kisah hidup mereka yang mengundang murka Yang Mahaperkasa dan berada dalam kerugian besar.

Dengan merujuk ke sumber-sumber tepercaya—kitab tafsir, ulumul Qur’an, biografi, hadis, tokoh, sejarah, dan sebagainya, klasik maupun modern—penulis mengurutkan nama-nama wanita yang diungkap Al-Qur’an itu secara alfabetis.

Di balik tiap kisah yang dituturkan dengan lincah, tersirat pesan-pesan mulia dari Al-Qur’an bagi para wanita dalam membangun kehidupan. Agar mereka menjadi pemimpin, pendidik, pengasuh, pembimbing, dan pengajar yang andal bagi generasi baru bersama-sama para ayah, pendidik, pengasuh, dan pengajar pria handal lainnya.

Isi Buku

Pendahuluan
1 Pengasuh Nabi Musa: Asiah binti Muzahim
2 Rahim Nabi saw.: Aminah binti Wahb
3 Wanita Tunanetra Kaya Raya: Sepupu Jabir ibn ‘Abdullah al-Anshari
4 Saudara Perempuan dan Ahli Waris Jabir ibn ‘Abdullah
5 Wanita Arab Yang Fasih Bicara: Arwa binti Rabi‘ah
6 Asma binti Abu Bakar
7 Wanita Berhijrah kepada Islam: Asma binti ‘Umais
8 Muslimah Pembaiat Nabi saw.: Asma binti Martsad
9 Wanita Penjual Minyak: Asma binti Mihzabah
10 Wanita Ahli Bicara: Asma binti Yazid
11 Istri Nabi Zakariya a.s.: Al’asybâ‘
12 Putri Pertama Nabi Adam: Iklima13 Wanita yang Dikabarkan dengan Rahmat Allah: Elizabet
14 Wanita Pembawa Kayu Bakar: Arwa alias Ummu Jamil
15 Wanita yang Diuji: Ummi al-Hakam binti Abi Sufyan
16 Mujahid Wanita: Ummu Hakim binti al-Harits
17 Padagang yang Sangat Beruntung: Ummu al-Dahdah
18 Pemimpin Muslimah: Ummu Sulaim binti Milhan
19 Wanita Takwa yang Rajin I‘tikaf: Ummu Kujjah
20 Penhgubung Dua Kiblat: Ummu Kultsum binti ‘Uqbah
21 Wanita yang Sangat Rugi: Ummu Kultsum binti ‘Amr
22 Putri Ketiga Nabi: Ummu Kultsum binti Muhammad saw.
23 Wanita Penghina Nabi saw.: Ummu Mahzul
24 Pemelihara Surah Qaf dari Lisan Nabi saw.: Ummu Hisyam binti Haritsah ibn al-Nu‘man
al-Anshariyyah
25 Perempuan Berkulit Hitam: Hamba Sahaya Abdullah ibn Rawahah
26 Wanita Mulia nan Dermawan: Istri ‘Abdullah ibn Rawahah
27 Wanita yang Lemah-Lembut pada Suaminya: Istri Qais ibn Sharmah al-Anshari
28 Dua Wanita Sundal: Umayah dan Nasikah binti Umayah
29 Wanita yang Kosong Hatinya: Ibunda Nabi Musa a.s. Ayadzakhtu
30 Ibunda Nabi Sulaiman: Batsyaba
31 Wanita Pengasuh Rasulullah saw.: Barakah binti Tsa‘labah
32 Wanita yang Buruk Akibatnya: Barwa‘ binti ‘Uqbah
33 Ratu Saba: Bilqis
34 Istri Paling Dicintai Nabi Sulaiman a.s.: Jaradah binti Shaidun
35 Wanita Sukses: Jamilah binti Ubay ibn Salul
36 Wanita yang Rujuk dengan Suaminya: Jamilah binti Yasar
37 Tawanan Cantik: Juwairiyyah binti al-Harits al-Khizamiyyah
38 Sumber Karunia Allah: Habibah binti Zaid
39 Wanita Penjaga Al-Qur’an: Hafshhah binti ‘Umar ibn al-Khathab
40 Wanita Pembalut Luka: Hamnah binti Jahsy
41 Wanita Pembangkang: Hamnah binti Sufyan
42 Ibunda Maryam: Hannah binti Faqud
43 Istri Nabi Adam a.s.: Hawa
44 Pengisi Kehidupan Nabi saw. dan Ummul Mukminin Pertama: Khadijah binti Khuwailid
45 Wanita yang Lebih Dulu Masuk Islam: Khaulah binti Hakim al-Sulamiyyah
46 Juru Bicara yang Menggetarkan: Khaulah binti Tsa‘labah
47 Wanita yang Bersumpab Li‘an: Khaulah binti Qais
48 Mukminah Penyabar: Rahil Istri Nabi Ya‘qub
49 “Kemangi” Keikhlasan: Rahmah Istri Nabi Ayub
50 Pemilik Dua Hijrah: Ruqayah binti Rasulullah saw.
51 Wanita yang Pulang dari Hijrah: Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan
52 Keluarga Besar Nabi: Rahthah
53 Pencium Aroma Surga: Rihanah al-Qurthubiyyah
54 Pengurai Pintalan: Raithah binti Umar al-Makhzumiyyah al-Qurasyiyyah
55 Dua Putri Nabi Luth a.s.: Rita dan Za‘wara
56 Istri Penguasa Mesir: Zulaikha
57 Ibunda Orang Beriman dan Orang Miskin: Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyyah
58 Delegasi Paling Mulia: Zainab binti Jahsy59 Putri yang Berbakti: Zainab binti Rasulullah saw.
60 Istri Nabi Ibrahim a.s.: Sarah
61 Wanita Penyembunyi Surat: Sarah
62 Wanita Perawi Hadis: Subai‘ah binti al-Harits
63 Istri Abu Shaifi al-Rahib: Sa‘idah
64 Sahabat Wanita yang Dikabarkan Masuk Surga: Su‘airah al-Asadiyyah
65 Muslimah yang Bertobat: Salma binti Shakhr
66 Pejuang yang Mengalami Penyiksaan: Sumiyyah binti Khabat
67 Penghimpun Keberkahan: Sayyidah binti Madhadh al-Jurhumi
68 Janda yang Berhijrah: Saudah binti Zam‘ah al-Amiriyyah
69 Muslimah Generasi Awal: Salma binti Qais al-Najjariyyah
70 Istri Nabi Musa a.s.: Shafura
71 Wanita Cerdas Bani al-Nadhir: Shafiyyah binti Huyay
72 Sang Perempuan Penyair: Shafiyyah binti Abdul Muththalib
73 Dua Wanita Pengkhinat: Shudafah dan Unaizah
74 Penyair Wanita Arab: ‘Atikah binti Abdul Muththalib
75 Istri Terkasih Nabi: Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq
76 Wanita Pembela Islam: ‘Aisyah binti Abdurrahman
77 Perempuan yang Keluar Islam: ‘Abdah binti Abdul ‘Uzza
78 Wanita Pemberani: ‘Amarah binti ‘Alqamah al-Haritsiyyah
79 Wanita Pencemburu: ‘Amrah binti Muhammad ibn Maslamah
80 Si Miskin yang Cantik: ‘Anaq
81 Wanita Berparas Cantik dan Berakhlak Mulia: Ghaziyah binti Jabir
82 Sahabat Wanita Terhormat: Fakhitah binti al-Aswad
83 Wanita yang Dikabarkan Masuk Surga: Ummu Hani Fakhitah binti Abu Thalib
84 Wanita yang Menolak Hijrah: Fathimah binti Abu Umayah
85 Putri Kesayangan Nabi saw.: Fathimah al-Zahra
86 Wanita Penyayang Nabi saw.: Fathimah binti Asad
87 Salah Satu Fathimah yang Berhijrah: Fathimah binti al-Zubair
88 Wanita yang Turut Baiat Ridwan: al-Furai‘ah binti Malik
89 Sahabat Wanita yang Ikhlas: Fatilah binti Abdul Uzza
90 Wanita yang Mendalami Agama: Fidhah al-Nabawiyyah
91 Istri Nabi Ibrahim a.s.: Qithura
92 Sahabat Wanita Anshar: Kabisyah al-Anshariyyah
93 Saudara Perempuan Nabi Musa a.s.: Kultsumah
94 Bibi Nabi Yusuf a.s.: Liya
95 Istri al-Tsaqafi Prajurit Perang: Laila
96 Wanita Terkemuka pada Zamannya: Laila binti al-Hathim
97 Wanita yang Menambatkan Himar: Layyinah
98 Wanita Beriman dari Keluarga Fir‘aun: Masyithah
99 Duta Islam: Mariyah al-Qibthiyyah
100 Ibunda Nabi Isa: Maryam binti ‘Imran
101 Wanita Terhormat yang Penyabar: Musaikah
102 Wanita Pemelihara Kesucian Diri: Ma‘adzah binti Abdullah
103 Ummul Mukminin yang Terakhir: Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah
104 Wanita yang Terkenal Kebaikan dan Kecantikannya: Mulaikah binti Kharijah
105 Wanita Madinah yang Pertama Membaiat: Nasibah binti Ka‘b al-Anshariyyah

106 Ibunda Ismail a.s.: Hajar
107 Putri Jelita Nabi Syu‘aib: Hamaliya
108 Gambaran Wanita Teguh Beriman: Hindun
109 Hindun binti ‘Utbah
110 Wanita yang Sangat Rugi: Hindun binti Abu Jahal
111 Wanita yang Kufur kepada Kerasulan Suaminya: Walighah
112 Wanita yang Berpegang Teguh pada Syariat Terdahulu: Walihah
113 Wanita yang Keluar dari Islam: Yarwa‘ binti ‘Uqbah
114 Wanita yang Bertasbih Pagi dan Petang: Ilyasya‘
Ayat-Ayat tentang Hak Wanita
Ayat-Ayat Umum yang Turun tentang Hak Wanita
Daftar Pustaka

Informasi Tambahan

Berat 500 gram
Dimensi 23 × 15 × 2,5 cm