Harga aslinya adalah: Rp 111.000.Harga saat ini adalah: Rp 99.900.

Judul Ensiklopedia Wanita Al-Qur’an
Kisah Nyata Perempuan-Perempuan yang Diungkap Kitabullah
Penulis Imad al-Hilali
ISBN 978-602-5547-63-8
Dimensi 15 × 23 cm
Isi 472 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Oktober 2019

 

Sinopsis

Bagaimana kisah hidup Siti Hawa, Hajar (ibunda Ismail), Sarah (ibunda Ishaq), Zulaikha (istri penguasa Mesir), ibunda Musa dan saudarinya, Asiah binti Muzahim (istri Fir‘aun), Shafurah binti Syu‘aib (istri Musa), Bilqis (Ratu Saba yang bijak), Maryam (putri ‘Imran sekaligus ibunda ‘Isa), dan wanita lainnya yang terbentang hingga zaman Rasulullah saw.?

Itulah wanita-wanita yang dikenang sepanjang masa. Kisah mereka diabadikan Al-Qur’an. Tak terkecuali situasi, rintangan, krisis, zaman, dan kaum yang mereka hadapi. Sebagian harus merasakan berbagai ancaman dan penindasan, namun mereka menjalani semuanya dengan langkah yang kukuh, hati yang tenang, dan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan segala ketetapan-Nya.

Ada juga nama lain dari kalangan jahat dan zalim, seperti istri Nabi Nuh a.s., istri Nabi Luth a.s., Ummu Lahab, dan masih banyak lagi. Mereka tak lain adalah penempuh jalan keburukan dan pelaku kesesatan. Kita diajak bercermin pada kisah hidup mereka yang mengundang murka Yang Mahaperkasa dan berada dalam kerugian besar.

Dengan merujuk ke sumber-sumber tepercaya—kitab tafsir, ulumul Qur’an, biografi, hadis, tokoh, sejarah, dan sebagainya, klasik maupun modern—penulis mengurutkan nama-nama wanita yang diungkap Al-Qur’an itu secara alfabetis.

Di balik tiap kisah yang dituturkan dengan lincah, tersirat pesan-pesan mulia dari Al-Qur’an bagi para wanita dalam membangun kehidupan. Agar mereka menjadi pemimpin, pendidik, pengasuh, pembimbing, dan pengajar yang andal bagi generasi baru bersama-sama para ayah, pendidik, pengasuh, dan pengajar pria handal lainnya.

Isi Buku

Pendahuluan

 1. Pengasuh Nabi Musa: Asiah binti Muzahim
 2. Rahim Nabi saw.: Aminah binti Wahb
 3. Wanita Tunanetra Kaya Raya: Sepupu Jabir ibn ‘Abdullah al-Anshari
 4. Saudara Perempuan dan Ahli Waris Jabir ibn ‘Abdullah
 5. Wanita Arab Yang Fasih Bicara: Arwa binti Rabi‘ah
 6. Asma binti Abu Bakar
 7. Wanita Berhijrah kepada Islam: Asma binti ‘Umais
 8. Muslimah Pembaiat Nabi saw.: Asma binti Martsad
 9. Wanita Penjual Minyak: Asma binti Mihzabah
 10. Wanita Ahli Bicara: Asma binti Yazid
 11. Istri Nabi Zakariya a.s.: Al’asybâ‘
 12. Putri Pertama Nabi Adam: Iklima
 13. Wanita yang Dikabarkan dengan Rahmat Allah: Elizabet
 14. Wanita Pembawa Kayu Bakar: Arwa alias Ummu Jamil
 15. Wanita yang Diuji: Ummi al-Hakam binti Abi Sufyan
 16. Mujahid Wanita: Ummu Hakim binti al-Harits
 17. Padagang yang Sangat Beruntung: Ummu al-Dahdah
 18. Pemimpin Muslimah: Ummu Sulaim binti Milhan
 19. Wanita Takwa yang Rajin I‘tikaf: Ummu Kujjah
 20. Penhgubung Dua Kiblat: Ummu Kultsum binti ‘Uqbah
 21. Wanita yang Sangat Rugi: Ummu Kultsum binti ‘Amr
 22. Putri Ketiga Nabi: Ummu Kultsum binti Muhammad saw.
 23. Wanita Penghina Nabi saw.: Ummu Mahzul
 24. Pemelihara Surah Qaf dari Lisan Nabi saw.: Ummu Hisyam binti Haritsah ibn al-Nu‘man al-Anshariyyah
 25. Perempuan Berkulit Hitam: Hamba Sahaya Abdullah ibn Rawahah
 26. Wanita Mulia nan Dermawan: Istri ‘Abdullah ibn Rawahah
 27. Wanita yang Lemah-Lembut pada Suaminya: Istri Qais ibn Sharmah al-Anshari
 28. Dua Wanita Sundal: Umayah dan Nasikah binti Umayah
 29. Wanita yang Kosong Hatinya: Ibunda Nabi Musa a.s. Ayadzakhtu
 30. Ibunda Nabi Sulaiman: Batsyaba
 31. Wanita Pengasuh Rasulullah saw.: Barakah binti Tsa‘labah
 32. Wanita yang Buruk Akibatnya: Barwa‘ binti ‘Uqbah
 33. Ratu Saba: Bilqis
 34. Istri Paling Dicintai Nabi Sulaiman a.s.: Jaradah binti Shaidun
 35. Wanita Sukses: Jamilah binti Ubay ibn Salul
 36. Wanita yang Rujuk dengan Suaminya: Jamilah binti Yasar
 37. Tawanan Cantik: Juwairiyyah binti al-Harits al-Khizamiyyah
 38. Sumber Karunia Allah: Habibah binti Zaid
 39. Wanita Penjaga Al-Qur’an: Hafshhah binti ‘Umar ibn al-Khathab
 40. Wanita Pembalut Luka: Hamnah binti Jahsy
 41. Wanita Pembangkang: Hamnah binti Sufyan
 42. Ibunda Maryam: Hannah binti Faqud
 43. Istri Nabi Adam a.s.: Hawa
 44. Pengisi Kehidupan Nabi saw. dan Ummul Mukminin Pertama: Khadijah binti Khuwailid
 45. Wanita yang Lebih Dulu Masuk Islam: Khaulah binti Hakim al-Sulamiyyah
 46. Juru Bicara yang Menggetarkan: Khaulah binti Tsa‘labah
 47. Wanita yang Bersumpab Li‘an: Khaulah binti Qais
 48. Mukminah Penyabar: Rahil Istri Nabi Ya‘qub
 49. “Kemangi” Keikhlasan: Rahmah Istri Nabi Ayub
 50. Pemilik Dua Hijrah: Ruqayah binti Rasulullah saw.
 51. Wanita yang Pulang dari Hijrah: Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan
 52. Keluarga Besar Nabi: Rahthah
 53. Pencium Aroma Surga: Rihanah al-Qurthubiyyah
 54. Pengurai Pintalan: Raithah binti Umar al-Makhzumiyyah al-Qurasyiyyah
 55. Dua Putri Nabi Luth a.s.: Rita dan Za‘wara
 56. Istri Penguasa Mesir: Zulaikha
 57. Ibunda Orang Beriman dan Orang Miskin: Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyyah
 58. Delegasi Paling Mulia: Zainab binti Jahsy
 59. Putri yang Berbakti: Zainab binti Rasulullah saw.
 60. Istri Nabi Ibrahim a.s.: Sarah
 61. Wanita Penyembunyi Surat: Sarah
 62. Wanita Perawi Hadis: Subai‘ah binti al-Harits
 63. Istri Abu Shaifi al-Rahib: Sa‘idah
 64. Sahabat Wanita yang Dikabarkan Masuk Surga: Su‘airah al-Asadiyyah
 65. Muslimah yang Bertobat: Salma binti Shakhr
 66. Pejuang yang Mengalami Penyiksaan: Sumiyyah binti Khabat
 67. Penghimpun Keberkahan: Sayyidah binti Madhadh al-Jurhumi
 68. Janda yang Berhijrah: Saudah binti Zam‘ah al-Amiriyyah
 69. Muslimah Generasi Awal: Salma binti Qais al-Najjariyyah
 70. Istri Nabi Musa a.s.: Shafura
 71. Wanita Cerdas Bani al-Nadhir: Shafiyyah binti Huyay
 72. Sang Perempuan Penyair: Shafiyyah binti Abdul Muththalib
 73. Dua Wanita Pengkhinat: Shudafah dan Unaizah
 74. Penyair Wanita Arab: ‘Atikah binti Abdul Muththalib
 75. Istri Terkasih Nabi: Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq
 76. Wanita Pembela Islam: ‘Aisyah binti Abdurrahman
 77. Perempuan yang Keluar Islam: ‘Abdah binti Abdul ‘Uzza
 78. Wanita Pemberani: ‘Amarah binti ‘Alqamah al-Haritsiyyah
 79. Wanita Pencemburu: ‘Amrah binti Muhammad ibn Maslamah
 80. Si Miskin yang Cantik: ‘Anaq
 81. Wanita Berparas Cantik dan Berakhlak Mulia: Ghaziyah binti Jabir
 82. Sahabat Wanita Terhormat: Fakhitah binti al-Aswad
 83. Wanita yang Dikabarkan Masuk Surga: Ummu Hani Fakhitah binti Abu Thalib
 84. Wanita yang Menolak Hijrah: Fathimah binti Abu Umayah
 85. Putri Kesayangan Nabi saw.: Fathimah al-Zahra
 86. Wanita Penyayang Nabi saw.: Fathimah binti Asad
 87. Salah Satu Fathimah yang Berhijrah: Fathimah binti al-Zubair
 88. Wanita yang Turut Baiat Ridwan: al-Furai‘ah binti Malik
 89. Sahabat Wanita yang Ikhlas: Fatilah binti Abdul Uzza
 90. Wanita yang Mendalami Agama: Fidhah al-Nabawiyyah
 91. Istri Nabi Ibrahim a.s.: Qithura
 92. Sahabat Wanita Anshar: Kabisyah al-Anshariyyah
 93. Saudara Perempuan Nabi Musa a.s.: Kultsumah
 94. Bibi Nabi Yusuf a.s.: Liya
 95. Istri al-Tsaqafi Prajurit Perang: Laila
 96. Wanita Terkemuka pada Zamannya: Laila binti al-Hathim
 97. Wanita yang Menambatkan Himar: Layyinah
 98. Wanita Beriman dari Keluarga Fir‘aun: Masyithah
 99. Duta Islam: Mariyah al-Qibthiyyah
 100. Ibunda Nabi Isa: Maryam binti ‘Imran
 101. Wanita Terhormat yang Penyabar: Musaikah
 102. Wanita Pemelihara Kesucian Diri: Ma‘adzah binti Abdullah
 103. Ummul Mukminin yang Terakhir: Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah
 104. Wanita yang Terkenal Kebaikan dan Kecantikannya: Mulaikah binti Kharijah
 105. Wanita Madinah yang Pertama Membaiat: Nasibah binti Ka‘b al-Anshariyyah
 106. Ibunda Ismail a.s.: Hajar
 107. Putri Jelita Nabi Syu‘aib: Hamaliya
 108. Gambaran Wanita Teguh Beriman: Hindun
 109. Hindun binti ‘Utbah
 110. Wanita yang Sangat Rugi: Hindun binti Abu Jahal
 111. Wanita yang Kufur kepada Kerasulan Suaminya: Walighah
 112. Wanita yang Berpegang Teguh pada Syariat Terdahulu: Walihah
 113. Wanita yang Keluar dari Islam: Yarwa‘ binti ‘Uqbah
 114. Wanita yang Bertasbih Pagi dan Petang: Ilyasya‘

Ayat-Ayat tentang Hak Wanita

Ayat-Ayat Umum yang Turun tentang Hak Wanita

Daftar Pustaka

Informasi Tambahan

Berat 500 gram
Dimensi 23 × 15 × 2,7 cm